ทัวร์ยุโรป พร้อมข้อเสนอพิเศษ - ราคาถูกที่สุด จองด่วนวันนี้คะ‎ทัวร์ยุโรป เยอะที่สุด เที่ยวคุ้ม หลายเส้นทาง ราคาพิเศษ
  • ทัวร์ยุโรป CLUB WONDER 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป CLUB WONDER 9วัน 6คืน 

  เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค (9วัน 6คืน)

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

สายการบิน

ไทย แอร์เวย์ (TG)

เที่ยวบินขาไป

 TG 924

BKK-MUC

00.50-06.45

เที่ยวบินขากลับ

 TG 925

MUC-BKK

13.35-06.10

                      

( *** หากมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

พิเศษ!! บริการท่านด้วยอาหารร้านพิเศษ และเมนูสุดดีลักซ์

ไฮไลท์ของโปรแกรม

  • บินตรง กรุงเทพ-มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%  
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! + รวมค่า SCHENGEN VISA ครั้งแรกฟรี!!เยอรมัน : เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ออสเตรีย : เมืองฮัลสแตท ช็อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ พระราชวังเชิงบูรณ์ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูบสโลวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวาเชค : กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก สะพานชาร์ลส์ เมืองคาร์โลวี วารี เมืองน้ำแร่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ
  • มีเวลาเต็มที่ช้อปปิ้งจุใจ !! ถนนแมกซิมิเลียน ถนนคาร์ตเนอร์ และ OLD TOWN กรุงปราก
  • ลิ้มรสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ เมนูขาหมูเยอรมัน / เมนูไส้กรอกเวียนนา / เมนูปลาเทร้า 

กำหนดการเดินทาง

เดือน

วันที่

ราคาท่านละ

ตุลาคม 60

11-19  ตุลาคม

89,900.-

พฤศจิกายน 60

22-30 พฤศจิกายน

89,900.-

ธันวาคม 60

20-28 ธันวาคม

89,900.-

วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

21.00 น.         คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง


วันที่สอง       เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

00.50 น.          บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่  มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 (มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

06.45 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

                         นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (HOHENSCHWANGAU VILLAGE) ชมบรรยากาศของหมู่บ้านและประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร, ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ที่ล้วนแต่งดงามจนยากจะพรรณนา แม้แต่ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง ได้แก่ นอยชวานสไตน์(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF HERRENCHIEMSEE)  ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาลวาเรีย ชมวิวสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA BRIDGE) (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท (POLLET) จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง

 นำท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ เช่น ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์แม่พระที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอม t(FRAUENKIRCHE), ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ GLOCKENSPIEL ใจกลางเมืองเก่าซึ่งพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาออกมาเต้นระบำโดยประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน จากนั้นนำท่านสู่โรงเบียร์พื้นเมืองเยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์ (HOFBRÄUHAUS) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสพลาตเซิลในตัวเมืองมิวนิก ที่มีประวัติอันยาวนานมากว่า 400 ปีจึงกลายเป็นตำนานของโรงเบียร์เยอรมันแท้ๆ ที่โรงเบียร์แห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน การร้องเพลง เต้นรำ และเล่นดนตรีแบบบาวาเรียน เค้ากับเบียร์รสชาตินุ่มลิ้น อีกทั้งที่นี้ยังมีการจัดงานประจำปีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมัน อ๊อคโทเบอร์เฟส (OKTOBERFEST) จุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เริ่มต้นมาจากช่วงรัชสมัยของกษัตริย์โจเซฟที่ 1 พระองค์ได้จัดงานขึ้นเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี 1810 จนต่อมาได้กลายเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดต่อเนื่องมาทุกๆ ปีจนเป็นเทศกาลประจำปีอันโด่งดังไปทั่วโลก (เทศกาลเบียร์เยอรมัน OKTOBERFST เริ่มจัดตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี) HOFBRÄUHAUS นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับของมิวนิค และเป็นของกำนัลแบบบาวาเรี่ยนที่มอบบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ที่มาเยี่ยมเยียนจากทั่วทั้งโลก ณ โรงเบียร์แห่งนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสรรหาความแปลกใหม่ เเละอยากลิ้มลองวัฒนธรรมการดื่มเบียร์แบบมิวนิคแล้วหละก็ ไม่ควรพลาดที่จะลองชิมเบียร์ตัวนี้สักครั้งในชีวิต 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง เมนู SAUSAGE+BEER 1 แก้ว / ท่าน

 นำท่านเดินสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม       เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT) เมืองเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง // เมนู ปลาเทร้า

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA( (290 กิโลเมตร( นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรียน นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงามโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องแก้ว สวาร็อฟสกี้, ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก NH DANUBE CITY หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สี่             พระราชวังเชรินน์บรุนน์  - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHLOSS SCHÖNBRUNN) ของพระนางมาเรียเทเรซ่า แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งมีประวัติการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลา ที่ประทับได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบ และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืน

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (245 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” จากนั้นนำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นำท่านเข้าชม โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) นำท่านเข้าชมป้อมปราการใหญ่โตที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (พิเศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ)

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ + ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง เมนู อาหารพื้นเมือง

กิจกรรมพิเศษ ท่านสามารถนำรูปถ่ายที่ท่านชอบ สกรีนลงบนขวดไวน์เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ (ขวดละ €12 ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทียบเท่า ระดับ  4 ดาว


วันที่ห้า           บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ชมบริเวณภายนอกปราสาทพร้อมบันทึกภาพจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80   4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิเมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็อค เข้าสู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (280 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จึงได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านถ่ายรูป ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE) ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน้ำสุดชิวตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า 4*


วันที่หก          กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (170 กิโลเมตร) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992 นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย จึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS CATHEDRAL) วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

    จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ อิสระเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม จากนั้นนำท่านสู่ OLD TOWN SQUARE หรือจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (STARA MESTO SQUARE) บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี และรอชมนาฬิกาโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและจะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั่วโมง

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง + เป็ด

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL DUO หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด        กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY) (130 กิโลเมตร) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (VRIDLO) และยังขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ ท่านสามารถทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับถ้วยชามเฉพาะพิเศษทำจากพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำได้ในเมืองนี้เท่านั้น จากนั้นอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิเช่น โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซีย เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากได้

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง // เมนู ขาหมูทอด

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิวนิก (MUNICH) (315 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4


วันที่แปด       ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

13.35 น.         บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925


วันที่เก้า          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)

06.10 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

***********************************

 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วง เทศกาล เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค (9วัน 6คืน)   

กำหนดการเดินทาง

<

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ทัวร์ยุโรป CLUB WONDER 9วัน 6คืน

  • รหัสทัวร์: CLUB WONDER 9วัน 6คืน
  • สถานะแพคเกจทัวร์: มีแพคเกจทัวร์
  • 89,900 บาท


คำค้น: ทัวร์ยุโรป เยอะที่สุด เที่ยวคุ้ม หลายเส้นทาง ราคาพิเศษ

เดือน