WEST USA 10 Days Agent 2017WEST USA 10 Days Agent 2017

WEST USA 10 Days Agent 2017

 • WEST USA 10 Days Agent 2017

 • ดูไบ-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค 
 • ซานฟรานซิสโก-ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก-ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-สะพานโกลเด้นเกท-เฟสโน    
 • เฟสโน-บาร์สโตว์เอาเลท-ลาสเวกัส    
 • อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน-SKY WALK-ลาสเวกัส    

เดินทาง:  8 – 17 ก.ย. 60 22 ก.ย. – 1 ต.ค. 60/13 – 22 ,20 – 29 ต.ค. 60/10
ระยะเวลา :  10 วัน 6 คืน
ประเทศ :   USA
 • รหัสทัวร์: WEST-USA-10-Days-2017
 • สถานะแพคเกจทัวร์: มีแพคเกจทัวร์
 • ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท


WEST USA 10 Days  Agent 2017

อเมริกาตะวันตก 10 วัน 6 คืน

ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจอลิส

วันแรก           กรุงเทพฯ                                                                                                  (ไทย-ยูเออี)

22.00น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T    สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก


วันที่สอง         กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค                                  (ไทย-ยูเออี-สหรัฐอเมริกา)

02.25 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.35 น.       ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.10 น.       เดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 225   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

14.00 น.      ถึง สนามบินซานฟานซิสโก หลังผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ในเมืองซานฟรานซิสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟานซิสโก

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักã ณ La Quinta Inn Oakland Airport Coliseum หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม         ซานฟรานซิสโก-ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก-ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-สะพานโกลเด้นเกท-เฟสโน                                (สหรัฐอเมริกา)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ลงเรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตัวเมืองผ่านชม    เกาะอัลคาทราซ สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน”        ในอดีต จากนั้นนำท่านสู่ ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเต็มไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็น ที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มี สิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัวให้ท่านอิสระ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก จากนั้นชมสะพานโกลเด้นเกทสะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานสเตราซ์ ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต ให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟสโน เป็นเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   มีจำนวนประชากรประมาณ 505,479 คน ทำให้เฟรสโนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และอันดับที่ 35 ในสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักã ณ Wyndham Garden Fresno Airport หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่            เฟสโน-บาร์สโตว์เอาเลท-ลาสเวกัส                                                                (สหรัฐอเมริกา)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LasVegas) ระหว่างทาง นำท่านแวะช้อปปิ้ง ณ บาร์สโตว์เอาเลท (Barstow Factory Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิดพบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เน็คไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE เป็นต้น

กลางวัน         **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้งของท่าน**

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส (LasVegas) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา  เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ Stratosphere Casino หรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า           อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน-SKY WALK-ลาสเวกัส                                        (สหรัฐอเมริกา)

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็น     หนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติแกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทําให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา     225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลําธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลกทําให้เกิด การเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทําให้ทางที่ลําธารไหลผ่านมีความ   ลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิด การกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไป ก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของ   ความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร้องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปีเป็นแคนย่อนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมวิว สกายวอล์ค (Skywalk) สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นำท่านเดินชมวิวของแกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รูปตัวยู) เสมือนเดินบนอากาศ ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อน จากเบื้องบนสู่เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ซึ่งส่วนของกระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้าง น่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลาสเวกัส

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักã ณ Stratosphere Casino หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก          ลาสเวกัส-ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท์ มอลล์-ลอสแองเจลิส                                     (สหรัฐอเมริกา)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้า ณ ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท์ มอลล์ ท่านจะได้ซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้ ต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้า อาทิ DKNY ,Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store พร้อมทั้งสิ่งบันเทิงต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โซนเกมส์ และอื่นๆอีกมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน         **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้งของท่าน**

สมควรแก่เวลานำท่านเดินต่อทางสู่นครลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล เอ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ  รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของ ฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย เดินทางถึง นครลอสแองเจลิส

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ Crowne Plaza Los Angeles International Airport หรือระดับเดียวกัน


วันที่เจ็ด         ลอสแองเจลิส-ถนนฮอลลีวูดเบเวอร์รี่ฮิลล์-ถนนโรดิโอไดร์ฟ-ไชนีส เธียร์เตอร์            (สหรัฐอเมริกา)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม นครลอสแองเจลิส มหานครแห่งโลกมายาเมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด  ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนน ที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก  ณ Crowne Plaza Los Angeles International Airport หรือระดับเดียวกัน


วันที่แปด         ลอสแองเจลิส -ยูนิเวอร์เเซล สตูดิโอ-สนามบินลอสแองเจลิส                         (สหรัฐอเมริกา-ยูเออี)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวูด   ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ชมเบื้องหลัง การถ่ายทําภาพยนตร์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ ที่ตื่นเต้นระทึกใจชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างๆ เช่นเจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการหรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BLACK TO THE FUTURE,  JURASIC PARK, BLACK DULFและนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอรเวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้

กลางวัน         **อิสระอาหาร เที่ยงและเย็น เพื่อความต่อเนื่องในการเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ**ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส

22.40 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK218 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่เก้า          ลอสแองเจลิดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                 (สหรัฐอเมริกา-ยูเออี)

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******


วันที่สิบ          ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                                           (ยูเออี-ไทย)

01.30 น.       ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

03.40 น.       เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.15 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

*******************************

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

กันยายน

8 – 17 ก.ย. 60

22 ก.ย. – 1 ต.ค. 60

79,900

ตุลาคม

13 – 22 ,20 – 29 ต.ค. 60

79,900

พฤศจิกายน

10 - 19  พ.ย. 60

79,900

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                        ท่านละ                     79,900                  บาท
พักเดี่ยว                    เพิ่มท่านละ            
    20,000                  บาท

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ กรุงเทพ-ซานฟานซิสโก/ลอสแองเจอลิส-กรุงเทพ โดยสายการบิน Emirates
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถ บริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 23 กิโลกรัม (2 ใบ ต่อ 1 ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก ฯลฯ
 • คนขับรถท้องถิ่น (คนละ 3 USD / วัน / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)
 • ค่าบริการวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 6,000 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 10,000 บาท

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอมเริกา

พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

 1. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยทางเราจะเป็นผู้จัดส่งใบกรอกข้อมูลให้ กรุณากรอกข้อมูลตามจริงทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ข้อมูลที่ท่านกรอกมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอเมริกา หากท่านให้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มในการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว นิ้วจำนวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ท่านสามารถแจ้งร้านถ่ายรูปว่าถ่ายรูปเพื่อทำวีซ่าอเมริกา 2 x 2 นิ้ว พื้นขาว ช่างที่หลาย ๆร้าน จะเข้าใจ และห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด ทำทรงผมเพื่อให้เห็นใบหน้า หน้าผากและใบหูอย่างชัดเจน โดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รวมทั้งแว่นตา และ คอนแทคเลนส์)
 3. ต้องขอไฟล์รูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปมาด้วย อาจะเสียเงินเพิ่ม 50 ถึง 100 บาท (ไฟล์รูปจำเป็นอย่างมากในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า เพราะจะต้องอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายเข้าไปในแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 6. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 7. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 10. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 11. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท

 

**หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับสถานทูตและเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเท่านั้น**

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: WEST USA 10 Days Agent 2017