การขอวีซ่าอิตาลีการขอวีซ่าอิตาลี

การขอวีซ่าอิตาลี

สถานเอกอัคราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัทวีเอฟเอสโกลบอล เป็นตัวแทนรับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร

วีซ่าอิตาลี

ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจ

ชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐอิตาลีจะต้องเสดง เอกสารต่างๆ ตามรายการที่สถานทูตกำหนดเพื่อแสดงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการพำนักใน ประเทศอิตาลีของท่าน  ในส่วนนี้ของเว็บไซต์ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าธุรกิจเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินการ

หลังจากท่านยื่นคำร้องสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ หรือในบางกรณีอาจใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

สถานทียื่นคำร้องขอวีซ่า

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี   ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

 เวลาทำการ  วันจันทร์ 10.00-12.00 น.   วันพุธ 14.00-16.00 น.  วันศุกร์ 10.00-12.00 น.

หมายเหตุ  เมื่อท่านมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการ ขอวีซ่าและค่าดำเนินการเป็นเงินสด  ซึ่งค่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวท่านไม่สามารถเรียกคืนได้

ถ้าหากท่านเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองท่านไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า  แต่หากท่านต้องการทำการนัดหมายก็สามารถทำได้เช่นกัน

ทำการนัดหมาย กรุณาคลิกที่นี้ 

เอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่า(สำหรับวีซ่าธุรกิจเท่านั้น)

สำหรับการขอวีซ่าธุรกิจกรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามผู้ขอวีซ่าแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุณาคลิกที่นี่)

2.รูปถ่ายปัจจุบันขนาดเดียวกับที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง  2 รูปเย็บด้วยแม็กมากับแบบฟอร์มคำร้อง

3.หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือ 90 วันนับจากวันหมดอายุของวีซ่าและมีหน้าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้า

4.เอกสารการจดทะเบียนของบริษัทไทย

5.จดหมายจากบริษัทไทยที่ชี้เเจง

                – วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

                – อาชีพและสถานะของผู้ยื่นคำร้อง

                – รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทสัญชาติอิตาเลียน

6.จดหมายเชิญจากบริษัทสัญชาติอิตาเลียนที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจรับผิดชอบของบริษัทนั้นเเฟกซ์ถึงสถานทูตหรือสถานกงสุล (ส่งฉบับจริงถึงผู้ยื่นคำร้องด้วย)

7.หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน เช่น สำเนาบัตรเครดิต

8.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางต่างประเทศ  วงเงินเอาประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ที่ครอบคลุมการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาทางอากาศด้วย (ฉบับสำเนา)

9.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่มีการยืนยันการเดินทางแล้ว

10.ในการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานสัมนาต่างๆ ในประเทศอิตาลี  หากมีค่าใช้จ่ายผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย

เอกสารประกอบอื่นๆ

ก)หลักฐานการจองที่พักหรือหนังสือรับรองรับรองในกรณีที่บริษัทอิตาเลียนจัดหาที่พักให้

ข)สำเนาฉบับถ่ายเอกสารย้อนหลังสองปีของวีซ่าที่ออกให้โดยประเทศในกลุ่ม เชงเก้น,สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,ไอร์แลนด์,ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์หรือสห พันธรัฐสวิส.

 

หมายเหตุ เอกสารที่สถานทูตกำหนดข้างต้นไม่สามารถรับรองการได้รับวีซ่าของท่านแต่อย่างใด

 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าได้สองสกุลเงิน คือ สกุลยูโรและสกุลบาท

 

วีซ่าธุรกิจ (ประเภทซี)

สกุลยูโร()

สกุลบาท(THB)

60

2400

 

หมายเหตุ  อัตราค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสกุลเงินบาทได้รับการกำหนดโดยสถานทูตดังนั้นอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

นอกจากค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระค่าบริการ 500 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องหนึ่งฉบับ  นอกจากนั้นหากท่านเลือกใช้บริการส่งเอกสารกลับแก่ท่านทางไปรษณีย์จะมีค่า บริการเพิ่ม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม)  ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการปฏิเสธท่านจะต้องเดินทางไปรับ หนังสือเดินทางของท่านด้วยตนเอง  ที่แผนกวีซ่า สถานทูตเอกอัคราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย  และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าและค่าดำเนินการต่างๆทั้งหมด ท่านไม่สามารถเรียกคืนได้

 

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกอย่างโดยเงินสด ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี (วีเอสเอฟโกลบอล) การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับบุคคลบางประเภทอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป ท่านสามารถดูรายละเอียดดังกล่าว ที่นี่