ทัวร์ยุโรป พร้อมข้อเสนอพิเศษ - ราคาถูกที่สุด จองด่วนวันนี้คะ‎ทัวร์ยุโรป เยอะที่สุด เที่ยวคุ้ม หลายเส้นทาง ราคาพิเศษ

ทัวร์ยุโรป CLUB ROMANCE (TISLIS) 9D 6N

 • ทัวร์ยุโรป CLUB ROMANCE (TISLIS) 9D 6N

 • โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ -  บันไดสเปน - นครวาติกัน - เมืองฟลอเรนซ์
 • เมืองฟลอเรนซ์ - วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
 • สะพานเวคคิโอ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้-กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ห้างแกลเลอรี่ลาแฟแยตต์
 • เมืองเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - DOGE PALACE - คลองใหญ่ - สะพานริอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น (SWISS)

เดินทาง:  ต.ค.-ธ.ค.60
ระยะเวลา :   9D 6N 
ประเทศ :  ออสเตเรีย
 • รหัสทัวร์: CLUB ROMANCE (TISLIS) 9D 6N
 • สถานะแพคเกจทัวร์: มีแพคเกจทัวร์
 • ราคาเริ่มต้น : 89,900 บาท


ทัวร์ยุโรป  CLUB ROMANCE (TISLIS) 9D 6N 

อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส (9วัน 6คืน)

สายการบินไทย (THAI AIRWAYS: TG)

                      

สายการบิน

ไทย แอร์เวย์ (TG)

เที่ยวบินขาไป

TG 944

BKK-FCO

00.01 – 05.55

เที่ยวบินขากลับ

TG 931

CDG-BKK

12.30 – 06.00

( *** หากมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง )

พิเศษ!! บริการท่านด้วยอาหารร้านพิเศษ และเมนูสุดดีลักซ์

ไฮไลท์ของโปรแกรม

 • บินตรง กรุงเทพ-โรม / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% / รวมค่าวีซ่าครั้งแรกฟรี!
 • พักโรงแรม 3-4 ดาว (พัก อิตาลี 2 คืน / สวิส 1 คืน / ฝรั่งเศส 3 คืน )
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!

อิตาลี   : กรุงโรม ชมนครวาติกัน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน หอเอนปิซ่า เมืองเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า

สวิส     : เมืองลูเซิร์น เมืองหลังคาแห่งทวีปยุโรป ชมยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมวิวแบบ 360 องศา

ฝรั่งเศส: ผ่านชมจัตุรัสทรอคาเดโร ประตูชัย หอไอเฟล ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลิเซ่ พระราชวังแวร์ซายส์  พิเศษ ล่องเรือบาโต ปารีเซียง  ชมความสวยงามของปารีสสองฝั่งแม่น้ำแซนต์  (รวมค่าเรือ)                

 • ช้อปปิ้ง!! เทรนด์แฟชั่นล่าสุดที่ ย่านบันไดสเปน ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลิเซ่
 • ลิ้มรสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ และ เมนูหอยเอสคาร์โก้พร้อมไวน์

กำหนดการเดินทาง

เดือน

วันที่

ราคาท่านละ

ตุลาคม 60

 3-11 ,17-25 ตุลาคม

89,900.-

พฤศจิกายน 60

 14-22 ,28 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม

89,900.-

ธันวาคม 60

 5-13 ,26 ธันวาคม -3 มกราคม

89,900.-

วันแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

21.00 น.            คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง         กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ -  บันไดสเปน - นครวาติกัน - เมืองฟลอเรนซ์

00.01 น.          บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

05.55 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย)

 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ  มีประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง 2,000 ปี  มีคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แล้ว โรมยังเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น  ARMANI, VERSACE และ FERRE นำท่านสู่หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกมากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากจุดที่เห็นวิวโคลอสเซียมกันแบบเต็มๆ ชม น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นักท่องเที่ยวที่มาชมน้ำพุเทรวี่แห่งนี้มีความเชื่อว่า หากโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง (ท่านสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมด เจลล่าโต้ ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่) นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  นำท่านชม นครรัฐวาติกัน (VATICAN CITY) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนา ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (SAINT PETER'S BASILICA) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้า (PIETA) ผลงานชิ้นเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของศิลปะเรเนอซองส์อีกด้วย

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (2)                                                                                                               

ที่พัก IH HOTELS FIRENZE BUSINESS หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        เมืองฟลอเรนซ์ - วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (3)

นำท่านชม วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (THE BASILICA DI SANTA MARIA DELL FIORE) ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA SIGNORIA) ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ นำท่านชม สะพานเวคคิโอ (PONTE VECCHIO) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทำลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้  (VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)

ที่พัก SMART HOTEL HOLIDAY หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                เมืองเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - DOGE PALACE - คลองใหญ่ - สะพานริอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น (SWISS)

  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (6)

 นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (ST. MARK'S SQUARE) จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ผ่านชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ (RIALTO BRIDGE) งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือกอนโดล่า** (หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก

 

นักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน (7) พิเศษ!! เมนู SEAFOOD / 3  COURSE / BLACK INK SPAGHETTI  

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” ถือเป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ โดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง (8)

ที่พัก HOTEL IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า              เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (9)

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น สะพานคาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มี อายุกว่า 600 ปี ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) เมืองที่ถือได้ว่าใจกลางที่สุดของยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สีขาว และปลูกดอกไม้หลากสีสันตามหน้าต่างสลับกับท้องทุ่งสีเขียวขจี โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน บนยอดเขา เมนูอาหารพื้นเมือง (10)

 นำท่านขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นำท่านสัมผัสกับถ้ำน้ำแข็ง GLACIER GROTTO ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถ้ำน้ำแข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว้าง ชมธารน้ำแข็งที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วย ICE FLYER CHAIRLIFT และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีเพียงแห่งเดียวที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับปุยหิมะ SNOW TOYS AT TITLIS GLACIER PARK จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง และยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (11)

ที่พัก HOTEL IBIS STYLES DIJON CENTRAL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก             กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัย  - หอไอเฟล – ถนนชองป์เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

 เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (15)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง และยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (16)

เดินทางถึง มหานครปารีส หนึ่งในเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย นครหลวงแห่งแฟชั่น การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่รอคอย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก (หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ดังคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู” ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านชองป์เอลิเซ่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฝรั่งเศสที่ทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือบาโต ปารีเซียง (BATEAUX PARISIENS) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง  (17)

ที่พัก HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด            กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ห้างแกลเลอรี่ลาแฟแยตต์

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (15)

นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้  (ปิดทุกวันจันทร์)

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (16)

 จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหมอแบรนชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่างมากมาย และร้านสินค้า

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ  (17) พิเศษ!! เมนู หอยเอสคาโก้ + ไวน์ท่านละ 1 แก้ว

ที่พัก HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่แปด           กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (18)

09.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำ TAX REFUND

12.30 น.             บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่เก้า             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

06.00 น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**********************************

อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส (9วัน 6คืน)

กำหนดการเดินทาง

เดือน

วันที่

ราคา

ตุลาคม 60

 3-11 ,17-25 ตุลาคม

89,900.-

พฤศจิกายน 60

 14-22 ,28 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม

89,900.-

ธันวาคม 60

 5-13 ,26 ธันวาคม -3 มกราคม

89,900.-

 

** คณะเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป **

อัตราค่าบริการ / ท่านละ

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี