ทัวร์เยอรมัน ล่อง แม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 6วัน 3คืน บิน Qatar Airwaysทัวร์เยอรมัน ล่อง แม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 6วัน 3คืน บิน Qatar Airways
  • ทัวร์เยอรมัน ล่อง แม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 6วัน 3คืน บิน Qatar Airways

BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน

ทัวร์เยอรมัน ล่อง แม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 6วัน 3คืน บิน Qatar Airways

จัตุรัสโรเมอร์ Romerberg Square 
ล่อง แม่น้ำไรน์ Rhine River
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle
พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดสเบ็นซ์ MERCEDES-BENZ MUSEUM
ปราสาทนอยชวานสไตน์ NEUSCHWANSTEIN CASTLE
พระราชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace
ท่านช้อปปิ้งที่ อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1   สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – โดฮา

16:00 น.      คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

19:55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt โดยเที่ยวบินที่ QR835

23:10        เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2   แฟรงค์เฟริต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ไฮเดนเบิร์ก

02:05 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt ประเทศเยอรมัน Germany โดยเที่ยวบินที่ QR069

06:55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงแฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านชม เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ Rhine River เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษ ตั้งแต่ในยุคสมัยกลางแฟรงค์เฟิร์ท เป็นนครอิสระที่เก่าแก่มาก่อน และมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสำคัญเป็นเมืองเชื่อมติดต่อกับยุโรปในด้านการค้า, คมนาคม และทางการทูตที่เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างราชอาณาจักรปัจจุบันแฟรงเฟิร์ท กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน และ จัตุรัสโรเมอร์ Romerberg Square เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิร์ต ความสำคัญของสถานแห่งนี้คือ มีห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสรือเมอร์เป็นบ้านโครงไมส้มัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบัน จตุรัสโรเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 แม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นเสมือนลานประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟรงเฟิร์ต จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ St.Goar เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านขึ้นเรือเพื่อล่อง แม่น้ำไรน์ Rhine River ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงจากบทกวีของ HEINRICH HEINE เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม บรรยากาศยังคงเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ. ที่ 19 นอกจากนี้ลุ่มน้ำไรน์ยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมันอีกด้วย ล่องเรือถึงเมืองบ็อบพาร์ต Boppard ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดนเบิรก์ Heidelberg อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากเมืองหนึ่งของรัฐบาเดิน-เวอร์ทเทมแบร์ก ด้วยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน่ห์ของตัวเมืองเก่าสตไล์บาโรก รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงามชาวเยอรมัน

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             NH CITY หรือเทียบเท่า                                      

วันที่ 3   ปราสาทไฮเดนเบิร์ก – ชตุทการ์ท - พิพิธภัณฑ์ Mercedes Benz

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค & เรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค มีอยู่มากมาย ในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม และก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองชตุทการ์ท STUTTGART เมืองที่รายล้อมด้วยไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี นับเป็นเมืองที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากมีทั้งคณะบัลเล่ต์ อุปรากร และคณะประสานเสียงที่ได้รับการยอมรับ ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็น เมืองต้นกำาเนิดรถยนต์เมอร์ซิเดส จากนั้นนำพาท่านชม พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดสเบ็นซ์ MERCEDES-BENZ MUSEUM ที่เก็บรวบรวมรถเมอร์ซิเดส-เบ็นซ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886  ชื่นชมนวัตกรรมความล่ำหน้าและความสวยงามของรถยนต์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและมีถึง 160 คัน          

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             MERCURE HOTEL STUTTGART หรือเทียบเท่า

วันที่ 4   อักเบริก์ - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง อักเบิร์ก Augsburg

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น FUESSEN แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมัน ติดชายแดนออสเตรีย ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าดำ ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ NEUSCHWANSTEIN CASTLE ที่ซึ่งพระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปราที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์น นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แล้วนำาท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมีชื่อเสียง แห่งเทพนิยาย เข้าชมความงามของปราสาท ที่สวยงาม ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้าประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ กรุงมิวนิค

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             MERCURE HOTEL ORBIS MUNICH SOU หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - โอลิมปิกปาร์ค - ช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Village Factory Outlet – ท่าอากาศยาน มิวนิค

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     หลังอาหารนำท่านพาท่านไปถ่ายรูปหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังบารอกแห่งนี้เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระเจ้าลุดวิกที่ 1 พระราชวังนิมเฟนบูร์กได้รับการกล่าวขานถึงการตกแต่งภายในอันงดงามและสวนสวย ภายในพระราชวังมีห้องที่ควรเยี่ยมชม คือ Gallery Beauties ของพระเจ้าลุดวิกที่ 1 แสดงภาพวาดสตรีสวยงาม 36 นางในวงสังคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนาง โลล่า มอนเทช นักเต้นรำชาวไอริช ผู้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลุดวิกที่ 1 และเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์สละราชบัลลังก์ สวนที่ประทับในฤดูล่าสัตว์ อะมาเลียนบูร์ก Amalienburg ถือเป็นผลงานรอคโคโคชั้นเอกของยุโรปะตำหนักที่ประทับในฤดูร้อน และงดงามเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เข้าสู่กลางเมือง มิวนิค Munich จากนั้นนำท่านไปยัง โอลิมปิกปาร์ก Olympic Park  ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่สำหรับการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่มิวนิคเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 1972 ปัจจุบันนี้โอลิมปิกปาร์กเปรียบเหมือนส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตชาวเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กสมัยใหม่ที่สำคัญ 2 อย่างของมิวนิค คือ หอโทรคมนาคม สูง 290 เมตร และสเตเดียมทันสมัยสร้างแบบหลังคาเต็นท์ด้วยแท่งสลิงเหล็กยึดแขวนแผ่นอะครีลิกโปร่งแสงที่คลุม เป็นหลังคาเหมือนใยแมงมุม ถ้าไม่กลัวความสูง สามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวชั้นบนสุดได้ และนำท่านเดินทางสู่  เมืองอินกอลสตัดท์ Ingolstadt เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งที่ อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ้าเลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง             อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13:00 น.      นำท่านออกเดินสู่ ท่าอากาศยาน มิวนิค Munich Airport

15:35 น.      ออกเดินทางกลับ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR058

23:05 น.      เดินทางถึง โดฮา DOHA ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 6  โดฮา – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

01:55 น.      ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR836

12:10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

 

                                             อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เดือน   สิงหาคม

11 ส.ค. 59 - 16 ส.ค. 59

* Long Weekend (วันแม่)

38,555

37,555

36,555

5,500

เดือน   กันยายน

11 ก.ย. 59 - 16 ก.ย. 59

37,555

36,555

35,555

5,500

18 ก.ย. 59 - 23 ก.ย. 59

37,555

36,555

35,555

5,500

เดือน   ตุลาคม

02 ต.ค. 59 - 07 ต.ค. 59

38,555

37,555

36,555

5,500

09 ต.ค. 59 - 14 ต.ค. 59

38,555

37,555

36,555

5,500

เดือน   พฤศจิกายน

03 พ.ย. 59 - 08 พ.ย. 59

37,555

36,555

35,555

5,500

09 พ.ย. 59 - 14 พ.ย. 59

37,555

36,555

35,555

5,500

13 พ.ย. 59 - 18 พ.ย. 59

37,555

36,555

35,555

5,500

23 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59

37,555

36,555

35,555

5,500

เดือน   ธันวาคม

04 ธ.ค. 59 - 09 ธ.ค. 59

* Long Weekend (วันพ่อ)

39,555

38,555

37,555

5,500

25 ธ.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59

45,555

44,555

43,555

5,500

 

หมายเหตุ
•กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
•กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
•กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง (สำเนาหน้าพาสปอร์ต) ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 
•บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด)
•หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
•ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
•บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
•PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
•ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มียกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
•ลูกค้าทุกท่าน การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ รบกวนทุกท่านเตรียมเงิน (มอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับคณะ
•ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
•ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
•ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
•ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ    
•มัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทฯ** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
•ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
•ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คือ 30 Euro ตลอดทริปการเดินทาง
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินกำหนด นำกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินได้ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
•ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
•ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
•ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
•ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Schengen ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีขึ้นลงตามอัตราค่าเงินในแต่ละวัน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง    ☒  พาสปอร์ต    ☒  วีซ่า

หมายเหตุ
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัท จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก    


การจอง หรือสำรองที่นั่ง
•กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท 
•ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยอัตโนมัติ

การยกเลิก
•แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
•แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการเพิ่มอีก 4,000 บาท
•แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
•แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
•ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
•กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  สถานทูตเยอ

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ทัวร์เยอรมัน ล่อง แม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 6วัน 3คืน บิน Qatar Airways

  • รหัสทัวร์: SMG0002 BUFFET GERMANY 6D 3N BY QR
  • สถานะแพคเกจทัวร์: มีแพคเกจทัวร์
  • 37,555 บาท


คำค้น: ทัวร์เยอรมัน ล่อง แม่น้ำไรน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 6วัน 3คืน บิน Qatar Airways