ทัวร์เยอรมัน เบอร์ลิน ปราสาทนอยชวานสไต มิวนิค 7วัน 4คืน บิน Qatar Airwaysทัวร์เยอรมัน เบอร์ลิน ปราสาทนอยชวานสไต มิวนิค 7วัน 4คืน บิน Qatar Airways
  • ทัวร์เยอรมัน เบอร์ลิน ปราสาทนอยชวานสไต มิวนิค 7วัน 4คืน บิน Qatar Airways

SUPER PROMOTION HIGHLIGHT GERMAN

ทัวร์เยอรมัน เบอร์ลิน ปราสาทนอยชวานสไต มิวนิค 7วัน 4คืน บิน Qatar Airways

บินช่วงกลางวัน ได้พัก 1 คืนก่อนเริ่มต้นเทียววันรุ่งขึ้น
เบอร์ลิน-โพสท์ดัม-เดรสเดน-ไลฟ์ซิค
นูเริมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-มิวนิค

 

 

 

กำหนดการเดินทาง


วันที่ 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – โดฮา - เบอร์ลิน

06:00 น.      คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

09:05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เทอเกิ้ล เบอร์ลิน โดยเที่ยวบินที่ QR831/QR077

19:40 น.      เดินทางถึงสนามบินเทอเกิ้ล กรุงเบอร์ลิน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ เดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครหลวงเบอร์ลิน นครหลวงที่ยิ่งใหญ่แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ที่พัก             Grand City Hotel Berlin East หรือเทียบเท่า

วันที่ 2  เบอร์ลิน-ขมเมือง-โพสท์ดัม-เดรสเดน

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครหลวงเบอร์ลิน ซึ่งนครแห่งนี้มีการบูรณะอาคารบ้านเรือนและสถานที่สำคัญมากมาย หลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังได้รับการสร้างเมืองใหม่ และซ่อมแซมทำนุบำรุงอย่างมากอีกครั้งหลังจากการรวมประเทศของเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกในปี ค.ศ.1990 จนทำให้กลายเป็นนครหลวงที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอีกครั้งดังเดิม นำท่านชมบริเวณโดยรอบของ อาคารไรช์สตัด รัฐสภาของเยอรมันที่โดดเด่นด้วย ไรซ์สตัดโดม โดมหลังคาแก้วฝีมือการออกแบบของท่านเซอร์นอร์แมน ฟอสเตอร์ สถาปนิกชื่อดังจากอังกฤษ พร้อมนำท่านชม ประตู บราเดนเบิร์ก สัญลักษณ์ที่สำคัญของเบอร์ลิน นำท่านสู่บริเวณอดีตที่ตั้งของ จุดตรวจ ชาร์ลี Checkpoint Charlie บริเวณที่เคยเป็นด่านตรวจระหว่างตะวันตกและตะวันออก จากนั้นนำท่านสู่ อีสต์ไซด์ แกลเลอรี่ บริเวณที่อนุรักษ์กำแพงเบอร์ลินไว้ประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งอดีตของความแตกแยกในรูปแบบของการปกครอง ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนเคอร์เฟอร์สเตนดัมมน์หรือคูดัมมน์ของชาวเบอร์ลิน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของคนในเมืองนี้ที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าเมืองอื่นใดในยุโรปตามอัธยาศัย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเดินทางสู่เมือง โพสท์ดัม ที่ตั้งแห่ง พระราชวังซองส์ซูซี่ Sans Souci ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าไร้กังวล อดีตพระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์บราเดนเบิร์ก มาตั้งแต่ศตวรรษที่17 นำท่านเดินชมบริเวณ รอบนอกของปราสาทหรือพระราชวังแห่งนี้ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะในช่วงยุคสมัยของพระเจ้าเฟดเดอริคที่ 2 ด้วยศิลปะบารอคที่สวยงาม รวมทั้งบริเวณอุทยานที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและมีขนาดใหญ่ร่วม 80 เอเคอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง เดรสเดน Dresden (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสวยแห่งเยอรมันตะวันออกในอดีตเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามีจัตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมันตะวันออก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ที่พัก             Wyndham Garden Dresden หรือเทียบเท่า      

วันที่ 3  เดรสเดน-ชมเมือง-ไลฟ์ซิค

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินชม บริเวณเมืองเก่า เดรสเดน ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้  ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่แม้ว่าจะถูกผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการทึ้งระเบิดถล่มทั้งเมืองของสัมพันธมิตรอย่างหนัก ในวันที่ 13-14 ก.พ. 1945 รัฐบาลของเยอรมันต้องใช้เวลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นำท่านชม วิหารแม่พระ Frauen Kirch ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ โดยการใช้การประกอบขึ้นมาใหม่จากกองหินมากมายนับล้านชิ้น ให้กลับมาสวยงามดังเดิม จากนั้นนำท่านเดินชม มหาวิหารประจำเมือง และชมความสวยงามของ กำแพงภาพเซรามิคที่มี ความยาวถึง 103 เมตรที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาแห่งเมืองเดรสเดน เดินบนบลูเทอเรสที่เลียบแม่น้ำเอลเบ้ สู่บริเวณ แซมเปอร์โอเปร่าเฮ้าส์ ที่สวยงาม ก่อนนำท่านเดินชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังสวิงเกอร์ แห่งอาณาจักรแซกซอน ซึ่งจักรพรรดิออกัสตุส เดอะสตรองได้สร้างไว้อย่างสวยงามด้วยศิลปะในยุคบารอค

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองไลฟ์ซิก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 800 ปีและเป็นอีกหนึ่งเมืองในเขตเยอรมันตะวันออกในอดีตที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดร็วหลังการเปิดม่านเหล็กเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการศึกษา เมืองแห่งการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ  เมืองแห่งการดนตรี เมืองแห่งการจัดการแข่งขันกีฬา-งานเทศกาลต่างๆ มากมาย นับว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากๆ ที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน นำท่านชมเมือง ไลฟ์ซิก เมืองที่ตื่นขึ้นมาจากการล่มสลายของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ในปีค.ศ.1990 เป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว ไม่แพ้นครหลวงเบอร์ลิน นำท่านชม มหาวิหารเซนต์นิโคลัส โบสถ์ใหญ่ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงามและนับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้ นำท่านเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่าของไลฟ์ซิก บริเวณ มาร์เก็ตสแควร์ สถานที่แลกเปลี่ยน-ค้าขายสินค้าในอดีต รวมถึงเป็นลานจัดงานเทศกาลต่างๆ ชมศาลาว่าการเมืองเก่าที่มีอายุร่วม 500 ปี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติของไลฟ์ซิก ให้เวลาท่านเดินเล่นในแมดเอร์ พาสซาดอาเขต ที่เป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

ที่พัก             NH Leipzig Messe หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  ไลฟ์ซิค-นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-สตุตการ์ต

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางลงใต้สู่เขตแคว้นบาวาเรีย แวะเที่ยวชมเมือง นูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ น่าชมเป็นอย่างยิ่ง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

                     นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ วิหารสวยประจำเมืองให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองชั่วครู่ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง โรเธนเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองโบราณยุคอัศวินของเยอรมัน ที่เมืองยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยยังมีกำแพงเมืองอายุร่วม 500 ปีล้อมกำแพงเมืองอยู่ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีบรรยากาศสวยงาม มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ชมอาคารศาลาว่าการเมืองที่มีหน้าต่างของนาฬิกาประจำเมืองที่เป็นตำนานในการปกป้องเมืองของเจ้าเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุตการ์ต เมืองแห่งเมอร์ซิเดสเบนซ์ ยนตรกรรมชื่อดังของเยอรมัน

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ที่พัก             Mercure Stuttgart Messe  หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  สตุตการ์ต-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา ที่ตั้งของ 2 ปราสาทดังแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์ และโฮเฮนชวานเกา ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของแคว้นบาวาเรียที่ตั้งอยู่ในเขตของเทือกเขาแอลป์ 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา และนำท่านเดินต่อสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein นำท่านชมภายในของตัวปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากตัวปราสาท หรือท่านอาจใช้บริการรถเทียมม้า โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมท่านละ 3 ยูโร ไม่รวมในค่าบริการและไม่สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมือง มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านแวะชม บีเอ็ม ดับบลิว เวิลด์ โชว์รูมแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดของยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้ท่านเดินชม ถ่ายรูปกับ รถยนต์ – มอเตอร์ไซด์ของบีเอ็มดับบลิว รวมทั้งรถ มินิคูเปอร์ ให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของรถยนต์ยี่ห้อดังนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนแห่งกษัตริย์บาวาเรีย และยังเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 อีกด้วย 

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ที่พัก             Leonardo Hotel Munich หรือเทียบเท่า

วันที่ 6   มิวนิค-ชมเมือง-สนามบินมิวนิค-โดฮา

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านผ่านชมย่านสำคัญๆ บนถนน แมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ จัตุรัสมาเรียน–พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ รวมทั้งวิหารแม่พระ ที่มีหอคอยที่มียอดโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งเมืองมิวนิค และบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของมิวนิคอีกด้วย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง

เที่ยง             อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13:30 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร และทำเรื่องขอคืนภาษี Tax Refund ฯลฯ

17:15 น.      ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR058/QR836

วันที่ 7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

12:40 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

                                               อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เดือน   กันยายน

23 ก.ย. 59 - 29 ก.ย. 59

50,500

48,500

46,500

6,000

30 ก.ย. 59 - 06 ต.ค. 59

50,500

48,500

46,500

6,000

เดือน   ตุลาคม - ธันวาคม

16 ต.ค. 59 - 22 ต.ค. 59

50,500

48,500

46,500

6,000

19 ต.ค. 59 - 25 ต.ค. 59

50,500

48,500

46,500

6,000

04 ธ.ค. 59 - 10 ธ.ค. 59

50,500

48,500

46,500

6,000

** โรงแรม ที่พักต่างๆ ในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพัก ที่ไม่มีเตียงเสริม **

หมายเหตุ
•กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
•กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
•กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง (สำเนาหน้าพาสปอร์ต) ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 
•บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด)
•หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
•ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
•บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
•PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
•ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) เนื่องจากมาตราฐานโรงแรมทางยุโรปส่วน ห้อง TRP ไม่มีในประเทศยุโรป ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
•ลูกค้าทุกท่าน การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ รบกวนทุกท่านเตรียมเงิน (มอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับคณะ
•ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
•ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
•ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
•ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ    
•มัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ**ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทฯ** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
•ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
•ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คือ 1,500 บาท ตลอดทริปการเดินทาง
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินกำหนด นำกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินได้ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
•ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
•ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
•ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
•ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Schengen ท่านละ 3,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีขึ้นลงตามค่าเงินของยุโรป) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง        ☒  พาสปอร์ต        ☒  วีซ่า

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัท จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก    

การจอง หรือสำรองที่นั่ง
•กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 3,0000 บาท 
•ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยอัตโนมัติ

การยกเลิก
•แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
•แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการเพิ่มอีก 3,000 บาท
•แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
•แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
•ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
•กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  สถานฑูตเยอรมัน

**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

การเตรียมเอกสาร 
**กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน**

1.หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้) 
3.สำเนาบัตรประชาชน 
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6.สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7.สำเนาใบมรณะบัตร 
8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลี่ยน)
9.สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
10.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ทัวร์เยอรมัน เบอร์ลิน ปราสาทนอยชวานสไต มิวนิค 7วัน 4คืน บิน Qatar Airways

  • รหัสทัวร์: SMG0006 HIGHLIGHT GERMAN 7D 4N BY QR
  • สถานะแพคเกจทัวร์: มีแพคเกจทัวร์
  • 50,500 บาท


คำค้น: ทัวร์เยอรมัน เบอร์ลิน ปราสาทนอยชวานสไต มิวนิค 7วัน 4คืน บิน Qatar Airways